Културна стратегия на София (2012-2020)

Асоциация за развитие на София, по препоръка на Столична община, ораганизира Консултации по първоначален вариант на структура и приоритети на бъдещата Културна стратегия на София (2012-2020) СОФИЯ

ТВОРЧЕСКА СТОЛИЦА

 

 

 

 

Фондация ПЕШЕХОДЦИ бе поканнена  да се включите в консултативния процес по изработване на Културна стратегия на София (2012-2020) СОФИЯ

ТВОРЧЕСКА СТОЛИЦА, който се организира от Асоциация за развитие на София по препоръка на Столична община.

По-долу може да видите и мнението на Фондцията изразено чрез писмо от Председателят Йордан Филипов

 

 

 

Поздрави на г-жа Ломева и екипа за труда и избраната технология за обсъждане.

Ще споделя с дискутиращите някои идеи помагащи за изграждане на по-здрава основа, върху която да стъпи стратегията, а от там и по реалистично изпълнение на зададените приоритети в пълнота.

          Жалко, че от обхвата са изключени „генерални урбанистични проблеми", а те имат пряко и много важно влияние за изпълнението на така добре поставените пет приоритета.

Достъп до култура е първият приоритет, но от неговото изпълнение зависят и останалите четири. В този приоритет е темата: „развиване на културната инфраструктура на София, създаване на нови места за култура и по-балансирано разпределение в териториално отношение".

Мисля, че без да е поставена като част от „генерална урбанистична" задача, тази тема и от там приоритета Достъп до култура няма да бъдат развити в достатъчна пълнота нито ще бъдат достатъчно устойчиви във времето.

 

Наистина съвременните технологии дават огромни възможности за запознаване с културата и от дистанция, но в повечето случаи те са подпомагащи или просто информационни инструменти. Най-важна и най-въздействаща е възможността за пряк, физическият досег с културата. За това първо и най-важно условие е да има модерна градска среда и инфраструктура културна и достъпна за всички жители или гостите на София.

          Един град може да има много културни обекти и да няма общо „излъчване" на култура. С други думи, ако искаме София да има излъчване на култура, градът ни трябва да е „подреден" по такова задание. Иначе казано добре свършена предварително работа от урбанисти и архитекти като общ (генерален) вид на града. В другият случая ще е пак „сглобяване на парче" въпреки стратегията.

Това са накратко доводите ми за важността на взаимна свързаност между качествена обща урбанизация и архитектура на града и културата.

 

          От погледа на фондация „ПЕШЕХОДЦИ" най-важно е да има модерна, наситена с култура и достъпна физически за всеки градска среда. С добре обособени и защитени пешеходни зони, които естествено стават средище за социални контакти и катализатор за всякакъв вид творчество.

          Добрите практики по света ни показват именно това: Създаване на добра, приветлива градска среда, която задържа и привлича нови творци във всички области на живота, те творят и обогатяват до още по-качествена средата си, водят до ново качество на живот във всички области, това привлича още творци, създава се повече брутен вътрешен продукт или попадаме в спиралата „Колкото повече толкова повече".

П.П.

          Тук искам да споделя с вас и една идея, която е по-обща но свързана с обсъждането.

Миналата година присъствах на представянето на „Европа 2020- Визията на София" и „София зеленият град" сега е това обсъждане за културната стратегия. Много добре е, че се обсъждат така широко тези теми.

          От тези три форума и други дискусии в общината стигах до извода, че има няколко принципа, които са важни, общи и неотменими за всичките приоритети за устойчиво развитие на София. В тази връзка бих предложил да обсъдим и създадем един много кратък документ - примерно „ХАРТА за София", която да включи не повече от десетина най-важни принципа, общи, важни и неотменими за развитието на града ни съгласно приоритетите за развитие 2020. Тази харта да е обект на широко обсъждане и след приемането и да се предложи за подписване от всички заинтересовани.

И най-важното при всеки бъдещ проект в София, независимо в каква област ще е, той трябва първо да е в съзвучие и да не противоречи на тази харта. Едва след това да се обсъжда по същество за реализация проекта.

Желая успех в начинанието за благото на всички.

 

Име на институцията/организацията/фирмата: Фондация „ПЕШЕХОДЦИ"

Сфера на дейност: дейности в обществена полза

Име на попълващия и контакти (интернет страница, и-мейл, телефон):

Йордан Филипов; председател на фондацията; http://www.walkersbg.org