ОБРЪЩЕНИЕ

 

До Президента на Република България

 

Многоуважаеми г-н Президент на Република България,

 

Обръщам се към Вас от името на Фондация „ПЕШЕХОДЦИ”, по повод последните изменения в „Закон за движението по пътищата” приети от Народното събрание на 14.06.2007.

            Фондация „ПЕШЕХОДЦИ” http://walkersbg.org е нестопанска организация с дейност в обществена полза, чиито основни цели на кратко са:

1. Съдействие за развитието на положителна обществена нагласа към пешеходците и повишаване на културата на гражданите.

2. Формиране и утвърждаване на силно и действено обществено мнение за защита на пешеходците, като фактор и гарант на пешеходците в Република България.

3. Създаване на максимално благоприятни условия и пешеходно ориентирана обществена среда в Република България чрез активно участие в обсъждането на нормативни документи от държавно или общинско ниво касаещи пешеходците.

4. Намаляване риска от увреждане и смърт сред пешеходците.

5. Подпомагане на държавни и общински органи, обществени организации и отделни лица в страната и чужбина във връзка с популяризирането на положителното отношение към пешеходците.

 

            Фондацията остро възразява срещу текст в закона, който пряко води до опасност от инциденти за пешеходците, разрушаване инфраструктурата, допълнително замърсяване на околната среда, влошава дисциплината и манталитета на обществото.

 

Имам предвид чл.94. ал.3 изречение второ където остават думите „върху тротоарите”.

По-конкретно част от нашите мотивите са следните:

1        Създава се лош прецедент от самият закон, като се разрешава на автомобилите да се движат(спират, паркират) „върху тротоара”, който по принцип е предназначен единствено за движение на пешеходците. Единствената пресечна точка на автомобил и пешеходец трябва да бъде на пешеходна пътека. (За да има равнопоставеност, както гласи закона, на пешеходците би трябвало да се позволи да се движат по магистралите или „Цариградско шосе”, което с основание ще събуди най-малко, удивление.)

2        Този текст влиза в противоречие и с  чл.1 (2) от закона тъй като с текста се създават условия за реална опасност за пешеходците, води до разрушаване на инфраструктурата и допълнително замърсяване на околната среда.

3        Законът трябва да осигури на всички условия за движение. С така формулирания текст, деца, инвалиди, майки с колички, трудно подвижни възрастни или просто хора, са онеправдани за сметка на автомобилите..

4        Възпитанието.Това положение води до промяна към по-лошо в отношението на водачите към пешеходците, което от друга страна трайно променя манталитета на всички участници в движението и се отразява във влошаване обстановката по пътищата. Или по-точно казано способства за хаос.

5        Мнението, че общините държат на този текст поради липсата на паркинги лесно се оборва. Просто тези тротоари, върху които собственика на пътя разреши да се паркира вече няма да са „тротоари”, те ще са паркинги.

Конкретната молба към Вас е да се възползвате от възможността си на санкция към внесения Ви за подпис закон по отношение на чл.94. ал.3 изречение второ.

 

Предложението ни до Комисията по транспорт и съобщения към Народното събрание бе във следния вид:

 

1. редакция на чл.94, ал.3

 За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя или на определените от собствениците или администрацията управляваща пътя, места.

2. В чл.98, ал.1 се добавя:

9. Върху тротоарите.

 

То не бе възприето поради закъснели процедури, въпреки принципното съгласие на повече от членовете.

 

Г-н Президент, моля Ви за подкрепа и да направите възможното според Вашите правомощия и да защитите справедливите според нас забележки към „Закон за движението по пътищата”.

 

С уважение и пожелания за успешна работа!

 

 

Председател на Фондация „Пешеходци”

Йордан П. Филипов

 

София

20.06.2007