I.Представяне на проекта „ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША” 2011

Тема

Възпитание в социална отговорност като фактор за намаляване инциденти по пътищата

 

Същност – кратко описание на дейностите

 

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША”

 

Патрон на проекта: Министерство на образованието младежта и науката

Партньори: Столична община и МВР - ГД „Охранителна полиция” с КАТ

Фондация „ПЕШЕХОДЦИ”, Центърът на учебно-тренировъчните фирми и Български форум на бизнес лидерите обединяват усилията си за осъществяване на проекта „ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША”с цел възпитание в ценности, повишаване на мобилността и физическата активност, превенция за безопасност, генериране на идеи за съпътстващи училищни проекти. Активни участници в проекта са ученици от учебно-тренировъчните фирми в България, които чрез участието си в него показват грижата си към обществото.

Ще изработим минимум 40000 броя листовки за най-често срещаните рискове при децата пешеходци. С помощта на КАТ ще направим кратко представяне в учeбно-тренировъчни фирми и дискусия по най-често срещаните рискове за пешеходците. В края на лекцията на учениците ще бъде предложено да се ангажират да разпространят и запознаят с предоставените им листовки възможно най-много по-малки деца. За да обхванем повече деца и изпълним целта на проекта, ще публикуваме материалите от листовката в интернет страницата на Фондация „Пешеходци” и Центъра на учебно-тренировъчните фирми. За да мотивираме учениците активно да участват в проекта ще им предложим да участват в три конкурса с награди:

  • За снимки от обучението на малки деца, където ще наградим големи ученици, обучили най-много малки деца.
  • Най-висок резултат от тестовете за малки и големи ученици, които ще се попълват он-лайн в интернет страницата на Фондация „Пешеходци”. В този конкурс награди ще получават ученици в две възрастови групи.
  • За инициативи и вътрешни училищни проекти, подпомагащи изпълнението на проекта. Ще се награждават групи, предлагащи инициативи за подобряване на състоянието с лично участие.

Инициативата ще разпространим чрез медиите, с помощта на ТВ и радио клипове. На училищата участващи в инициативата ще предоставим постери и транспаранти. Със старта и след завършване на конкурсите ще организираме пресконференция с отчет по дейностите и награждаване на спечелилите конкурсите. Ще направим изложба в МОМН и на други подходящи места със снимки и материали от инициативите на най-активните училища. Същите ще бъдат публикувани и в интернет страницата на фондацията, ЦУТФ и БФБЛ. При набиране на достатъчно средства можем да помогнем на най-активното училище с обзавеждане на кабинет по безопасност на движението или подобряване на обкръжаващата училището среда.

 

 

 

 

Цели на проекта

1.Намаляване инцидентите (смърт и увреждания) при деца пешеходци.

2. Промяна в манталитета на младите участници в движението по пътищата изграждайки у тях отговорност и дисциплина.

 

 

 

 

 

Целеви групи – бенефициенти

Пряко деца ученици на възраст от девет до осемнадесет-деветнадесет години. Индиректно -  техни родители и близки на различна възраст.

 

 

 

Продължителност на проекта, дати и  място на провеждане

Продължителност на проекта : проекта е безсрочен

Първият етап беше с продължителност шестнадесет месеца (януари 2009 - май 2010)

Вторият етап е с продължителност  шест месеца от май до октомври 2011

 

Дати на мероприятията:

От средата на май до краят на октомври 2011 г.: Пресконференция, Кратки лекции и предоставяне на книжки, листовки, плакати и транспаранти.

Средата на май 2011: - Пускане на листовката и тестовете в интернет страниците на партньорите.

Юни 2011 – Септември 2011: Подаване на заявки от УТФ за провеждане на обучения на по-малки ученици

Септември 2011 – Октомври 2011: Срещи-обучения на ученици от УТФ с по-малки ученици

Краят на Октомври 2011: Среща на журито и обявяване на резултатите от конкурса. Публикуване на най-интересните материали от конкурса в интернет страницата на Фондация „Пешеходци”.

Краят на Октомври началото на Ноември 2011: Изложба, пресконференция с награждаване на отличилите се.

През цялото време чрез медии и партньорите ще информираме за инициативата, като особено активни ще са при старта и финала на проекта.

Място на провеждане:

 

2. В училищата, провеждащи обучение чрез УТФ (63 училища в 46 населени места)

 

Участници:

Около 3500 ученици в УТФ чрез лекции и минимум 50 000 деца чрез по-големи ученици, медия партньори и интернет страницата на Фондацията.

Ангажиране на родителите и роднините на участниците поради сериозността на проблемите, които се стреми да решава и атрактивните конкурси.

 

 

 

 

 

 

 

Програма/план за реализиране дейностите по дни и часове (в процес на съгласуване)

1. Обучение за София:

НТБГ и "ЧПГ по банково дело, търговия и финанси"

Национална финансова - стопанска гимназия на

ЧПГ по мениджмънт и бизнес администрация "Хелиос 2000" и 166 - то спортно училище "Васил Левски"  Пресконференция за старта на проекта и пускане на рекламните клипове по телевизии и радия.

2. Предсавянв на проекта и раздаване на материали по време на ТФ ФЕСТ в Пловдивския панаир прес април

3. Обучение в страната

4. Пресконференция при старта през Май и  за отчет и награждаване победителите в конкурсите през Октомври

 

II. Представяне на участниците

Около 3500 ученици в УТФ чрез лекции и минимум 50 000 деца чрез по-големи ученици, медия партньори и интернет страницата на Фондацията.

Ангажиране на родителите и роднините на участниците поради сериозността на проблемите, които се стреми да решава и атрактивните конкурси.

 

 

 

На базата на проведено проучване с експерти от Пътна полиция и Столична община бе уточнено, че най-удачно е да се направят кратки лекции пред ученици управители и активисти в УТФ в 5 елитни столични училища.  Те ще запознаят членовете на своите УТФ и ще организират обучение на по-малки деца ученици по училища, които те сами си изберат и съгласуват с РИ. Успоредно ще бъдат пуснати рекламни спотове по медиите. В интернет страницата на Фондация „Пешеходци” ще имат достъп  деца на различна  възраст. Акцията ще бъде коментирана и в други печатни и електронни медии.

 

III.Предварителна оценка на мероприятието

 

·          

 

Най–важният очакван резултат е намаляване на инцидентите при деца пешеходци. Поради интерактивното обучение чрез лекции, листовки, дискусия и участие в конкурси очакваме трайно и активно запознаване с рисковете при децата пешеходци. Големите ученици ще бъдат възпитавани в отговорност, дисциплина, взаимопомощ и специално отношение към по-слабите. Това би променило манталитета им, а те са най-млади и най-рискови участници в движението по пътищата и като водачи на МПС. Тъй като за проекта ще информираме и чрез медиите, към решаването на проблема ще бъдат приобщени не само деца, но и техни родители и роднини. Идеята е проектът да се организира ежегодно с подобрения и нововъведения

 

 

 

 Подробности за конкурсите за снимки Тук!  и за инициативи Тук!

 

 

Новото издание на тест-играта ТУК! 

 

 

Помощни материали към проекта:

 

   Листовката          Плакатът             Транспарантът